dzisiaj jest: 24 stycznia 2020. imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz
wersja polska 
A+ A-
Aktualności
Skład
Komisje
Kontakt z Radą Gminy
Uchwały
Gazyfikacja - Informacje Komitetu Społecznego
Kadencja 2014-2018
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Rada Gminy

Rada Gminy w Siennicy

               Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy w sprawach należących do zakresu   działania Gminy, z wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

1) uchwalenie statutu gminy,

2) ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie  sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz  sekretarza gminy – na wniosek wójta,

4) uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz  podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium

z tego tytułu,

5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalenie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników  mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań  przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych  ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego  zarządu, dotyczących:

    a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich  wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie  stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności  wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

    b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

    c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

    d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych  przez wójta w roku budżetowym,

    e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej  granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,   

    f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania  z nich,

    g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

    h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych  jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

    i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku  budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na  ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi  innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych  i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz  wznoszenia pomników,

15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

                  Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Działalność Rady Gminy jest jawna. Jawność działania organów Gminy obejmuje

w szczególności prawo obywateli do:  

1) uzyskiwania informacji,

2) wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady,

3) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym: uchwał,  protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady.

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&